Obchodní podmínky

Svopex food cz s.r.o

Papírenská 724, 739 21 Paskov

identifikační číslo: 25865170

obchodní společnosti Svopex food cz s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22991 (dále jen „Svopex food cz s.r.o.) pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.svopex.cz

Poslední aktualizace: 1.12.2015

  1. Úvodní ustanovení

Tyto OP společnosti Svopex food cz s.r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti Svopex food cz s.r.o. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti Svopex food cz s.r.o.a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.svopex.cz hodlá zakoupit u společnosti Svopex food cz s.r.o. zboží a/nebo službu.

Tyto OP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy).

Ustanovení odchylná od OP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb společnosti Svopex food cz s.r.o. propagovaných na Portálu Svopex food cz s.r.o.. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito OP.

Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření se společnosti Svopex food cz s.r.o. archivována a není Zákazníkovi přístupná.

Společnost Svopex food cz s.r.o. může znění OP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Společnost Svopex food cz s.r.o.informuje Zákazníky o změně OP na Portálu Svopex food cz s.r.o, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním OP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

  1. Uzavření Smlouvy

Svopex food cz s.r.o. na Portálu Svopex food cz s.r.o. propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby společnosti Svopex food cz s.r.o. za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu Svopex food cz s.r.o. a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na Portálu Svopex food cz s.r.o.).

Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na Portálu Svopex food cz s.r.o. jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto OP dále označovány jako „Nákup“.

Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu Svopex food cz s.r.o. takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

veškeré údaje, které poskytuje společnosti Svopex food cz s.r.o., jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

se před zahájením užívání Portálu Svopex food cz s.r.o. důkladně seznámil s těmito OP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi

Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 990,- Kč .V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. . Výše ceny za dodání zboží na místo určené v Objednávce bude různá dle vzdálenosti dopravy. Její výše bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží a vzdálenosti  dopravy .

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Svopex food cz s.r.o.  kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Svopex food cz s.r.o. neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

Svopex food cz s.r.o. je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupní smlouva mezi Svopex food cz s.r.o. a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za společnost Svopex food cz s.r.o. předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení Portálu Svopex food cz s.r.o., její změna je možná pouze, pokud Svopex food cz s.r.o. zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím Portálu Svopex food cz s.r.o. nejpozději do 12:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky.

V případě storna Objednávky dle předchozího odstavce OP bude již zaplacená cena Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud Svopex food cz. již vyexpedovala, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je Svopex food cz s.r.o. oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

  1. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

Reklamace zboží. Zákazník má povinnost předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti Svopex food cz s.r.o. na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost  ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Svopex food cz s.r.o. předala.

V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena Nákupu nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno podle odst. 4.2. výše) na účet Zákazníka ze kterého Zákazník kupní cenu zaplatil. Svopex food cz s.r.o. je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Nákupu na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.

V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u potravin podléhající rychlé zkáze , které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto OP Zákazník souhlasí, že Svopex food cz s.r.o. je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Svopex food cz s.r.o. oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

  1. Cena Nákupu a platební podmínky

Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou  při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit hotově ,platební kartou  při předání zboží nebo bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GP Webpay .

Svopex food cz s.r.o. vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad .

V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše ceny za dodání zboží na místo určené v Objednávce bude různá dle vzdálenosti dopravy. Její výše bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží a vzdálenosti  dopravy .

  1. Odpovědnost a záruky

Svopex food cz s.r.o. odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

Svopex food cz s.r.o. nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

Zákazník souhlasí, že Svopex food cz s.r.o. nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod Portálu Svopex food cz s.r.o. Svopex food cz s.r.o.nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Svopex food cz s.r.o. ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu Svopex food cz s.r.o. nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Svopex food cz s.r.o. vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu Zákazníka, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál Svopex food cz s.r.o. (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat Portál Svopex food cz s.r.o.výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál Svopex food cz s.r.o..

Přístup a užití Portálu Svopex food cz s.r.o. ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

Zákazník není oprávněn při používání Portálu Svopex food cz s.r.o.používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Svopex food cz s.r.o. Portál Svopex food cz s.r.o. je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Svopex food cz s.r.o.a který je v souladu s jeho určením.

Zákazník užívá Portál Svopex food cz s.r.o.na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na Portálu Svopex food cz s.r.o.jsou pouze ilustrativní.

Svopex food cz s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu Svopex food cz s.r.o., tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál Svopex food cz s.r.o., neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

Veškeré informace zveřejňované na Portálu Svopex food cz s.r.o. jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí společnosti Svopex food cz s.r.o., který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Svopex food cz s.r.o. se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Portálu Svopex food cz s.r.o. je nezávadný.

Svopex food cz s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu Svopex food cz s.r.o.

Svopex food cz s.r.o. není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává společnost Svopex food cz s.r.o., která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo společnosti Svopex food cz s.r.o..

Svopex food cz s.r.o. zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů společností Svopex food cz s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost Svopex food cz s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti Svopex food cz s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Svopex food cz s.r.o Papírenská 724 73921 Paskov .

V případě, že by se Zákazník domníval, že Svopex food cz s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat společnost Svopex food cz s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů..

 

  1. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu Svopex food cz s.r.o. nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Svopex food cz s.r.o..

Svopex food cz s.r.o. je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje Svopex food cz s.r.o. jsou uvedeny v záhlaví OP. Ja­kékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na objednavky@svopex.cz. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016

 Podmínky ochrany osobních údajů

Zpět do obchodu